top of page

Objectius de l'associació

Els objectius fundacionals de l’Associació Catalana de Científics i Tecnòlegs dels Aliments són els següents:

1. Impulsar el reconeixement de la figura dels professionals en Ciència i Tecnologia dels Aliments en els diferents àmbits de la societat, promovent el coneixement tant del grau universitari com dels ensenyaments de formació professional dins l’àmbit de la indústria alimentaria.

2. Vetllar pel reconeixement del paper clau que desenvolupen els professionals en Ciència i Tecnologia dels Aliments com a col·lectiu professional que treballa per assegurar la seguretat i qualitat dels aliments garantint el benestar de la població.

3. Fomentar les relacions entre l’empresa, l’administració i el sector acadèmic en matèries relatives a la Ciència i Tecnologia dels Aliments.

4. Promoure la formació continuada dels associats/des amb la finalitat d’actualitzar i ampliar els seus coneixements, així com en d’altres matèries que puguin resultar d’interès per a l’exercici de la professió.

5. Proporcionar eines que promoguin la interacció entre els/les associats/des, el món empresarial i l’administració amb l’objectiu de facilitar la captació de talent i cerca de feina.

6. Representar els/les associats/des davant les autoritats respectives, organismes oficials i entitats científiques, culturals, socials, professionals i empresarials.

7. Treballar per a la futura constitució del Col·legi Oficial de Científics i Tecnòlegs dels Aliments de Catalunya.

bottom of page